Inleiding

In maart 1521 werden op de rijksdag te Worms al Luthers geschriften verboden en werd hij zelf in de ban gedaan nadat hij volgens overlevering zijn verdediging ten overstaan van de keizer had beëindigd met de woorden: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders, zo waarlijk helpe mij God’. Bij zijn terugtocht uit Worms was hij op initiatief van zijn eigen keurvorst heimelijk onderschept en naar de weerburcht de Wartburg gebracht teneinde te voorkomen dat hij, nu hij vogelvrij was verklaard, gedood zou worden. Daar begon hij zijn bijbelvertaling in het Duits. De aldus in de persoon van Luther verketterde evangelische beweging was echter niet meer te stoppen. Dat bleek enkele jaren later op de rijksdag te Augsburg. Op 25 juni 1530 boden de vorsten en steden die waren overgegaan naar de Evangelisch-Lutherse Reformatie op de rijksdag te Augsburg aan Keizer Karel V een geschrift aan waarin zij hun evangelische geloof beleden en voor het goed recht van hun geloofsvisie opkwamen. Dit geschrift kreeg de naam: Geloofsbelijdenis van Augsburg (in het latijn: Confessio Augustana).

Lees meer

Recente berichten

februari 12, 2013 |

11. 1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie te Amsterdam gevierd. vz: Luther overhandigt aan keizer Karel V de confessie, tekst: Het twede iubelfeest ter overlevering der Augsburgse confessie, kz: vliegende engel met banderol, tekst: Ik zag enen engel vligen midden door den hemel die had een ewig evangely, Openb.14:6. Medailleur:Willem de Wijs, zilver 46...

februari 12, 2013 |

12. 1730 Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz:Luther met wapens van vorsten en steden, in cartouche eronder: Confessores ac Defensores, Carol:o V. Caesari, in Comitiis Augustanis, D.XXV.I¬un:MDXXX. Veritat:em Profitent.es /De belijders en verdedigers der waarheid dezelve voorstaan¬de bij Keizer Karel V op de Rijksdag te Augsburg, 25 juni 1530.kz: zittend vrouwe godsdienst met randschrift boven: VERITA-TI TRIUMPHUS, zegepraal voor de waarheid, staande vrouwe de waarheid, rechts Saturrnus die het tweede eeuwfeest in een piramide beitelt. Onderschrift: Nummus Mnemonicus Secundi/ Iubilaei post Editam Aug:ustae Vind:elicorum Fidei/Conf:essionem Amstelod:ami MDCCXXX.D:XXV.IUN:Exc:udit./Gedachtenispenning van het tweede eeuwfeest van de Augsburgse geloofsbelijdenis, geslagen te Amsterdam, 25 juni 1730, Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 62...

februari 12, 2013 |

13. 1730 Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: balans door Gods hand vastgehouden, Bijbel en Augsburgse Confessie houden elkaar in evenwicht, Op de rots die als achtergrond bij de balans fungeert staat tussen de beide schalen de tekst: Unus spiritus, una veritas, una fides,/één geest, één waarheid, één geloof. Het randschrift luidt: Sec.uli Edit.tae Inv.variatae Aug:sburgensis Conf:essionis II.Ren:ovatae Memoria,/de gedachtenis verlevendigd van het tweede eeuwfeest der overlevering van de onveranderde Augsburgsche geloofsbelijdenis. Eronder staat :Amstel.odami MDCCXXX D.XXV IUN.ii Celebr:ata,/te Amsterdam op 25 juni 1730 gevierd. kz: latijns chronogram: petra DIVInae VerItatIs hostI: bVs Infense petIta ManebIt nobIs In ConCVssa Vertaling: De rotssteen der goddelijke waarheid, van vijanden heftig aangetast, zal onbeweeglijk staan blijven. In dit...

februari 12, 2013 |

14. 1730 Vader Tijd borstbeeld van Luther

1730, Tweede eeuwfeest der Augsburgse Confessie. vz: Vader Tijd plaatst borstbeeld van Luther op zuil met tekst: Strenuus veritatis vindicator,/Moedige handhaver der waarheid. Boven rondom staat het omschrift: In aeternam memoriam,/Ter eeuwige gedachtenis. Als onderschrift: Confessio Evangelica tradita Carolo V Imp.eratori Augustae Vindel.icorum MDXXX,/De evangelische belijdenis overgegeven aan keizer Karel V, te Augsburg, 1530. kz: vrouwe Godsdienst overwint elke aanval, onder haar voet de vertrapte tiara van de paus. Rondom boven staat als randschrift: Religio Victrix, De zegepralende godsdienst. Het onderschrift luidt: Seculum Augustana Confessionis Invariatae Secundum Amstelodami, MDCCXXX. D.XXV Iun. Celebr.atum,/Het tweede eeuwfeest van de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis, plechtig gevierd binnen Amsterdam, 25 juni 1730. Medailleur: Martinus Holtzhey, zilver, 49...

Lees meer