58. 1954 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente

58. 1954 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente

1954, 350-jarig bestaan van de Lutherse Gemeente, vz: duif met olijftak, in banderol eronder: pax vobis/vrede met u. Omschrift: Sig.illum Ecc.lesiae Rot.terodamensis Sub Symb.olo Invar.iata Conf.essione Aug.ustanae /Zegel van de kerk te Rotterdam onder de onveranderde Augsburgse geloofsbelijdenis. kz: zwangere vrouw met adelaarsvleugels, met als kroon 12 sterren, staande op de maan, met hebreeuwse tekst: Immanuel. en omschrift: Sigill.Ecclesiae Rotterodamensis Sub Symb. August. Confes. Invar. koper, 60...

Lees meer

59. 2007 Lutherpenning

59. 2007 Lutherpenning

2007, Lutherpenning, Voorzijde: Kop van Martin Luther naar links, met de randtekst: Non moriar des vivam et narrabo opera domini/Ik zal niet sterven maar leven en de werken Gods vertellen. Keerzijde: Afbeelding van de Andreaskerk. Links naast de kerk het stichtingsjaartal 1604 en Rotterdam, eronder Lutherse Gemeente. Medailleur: Heleen van Wetering, cupro-nikkel, 38 mm.

Lees meer

60. 1693 Johannes Colerus uit Amsterdam

60. 1693 Johannes Colerus uit Amsterdam

1693, penning op het beroepen van ds Johannes Colerus uit Amsterdam, vz: borstbeeld naar rechts met Randschrift: Johannes Colerus A.ugustana C.onfessiones AMSTEL.aedami NUNC HAG.ae PAST.or/Johannes Colerus, pastor van de Amsterdamse (Gemeente) toegedaan de Augsburgse Confessie, thans te Den Haag, kz: Oranjeboompje in pot met wapen van Den Haag, in het verschiet het stadsaanzicht van Amsterdam met Ronde Lutherse kerk. Tekst rondom:Quoque transplantata virebit/ Ook overgeplant zal hij bloeien. Zzilver en tin, 47...

Lees meer

61. 1763 Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag

61. 1763 Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag

1763, Oprichting Luthers Weeshuis te Den Haag, vz: lutherse zwaan, links en rechts de weesmeisjes en jongens, met manna uit de hemel, bovenaan een zon met stralen waarin staat: Hebr.eën hoofdstuk XIII vers 5: Ik wil u niet verlaeten. Eronder: THREN.oi hoofdstuk V. v.ers 3 (Klaagliederen van Jeremia): Wy syn weesen ende hebben geenen Vader. In een lob onder het veld staat:Sic Coelitus per Cordum Inclinationum Cygnea Hagae Comitum Alitur Proles /Zo wordt de jeugd van de Lutherse gemeente in Den Haag uit de hemel door de barmhartig­heid gevoed. Randschrift: Ps. LXXVIII v.ers 23: De Heer liet het man(na) op hen reegenen om te eeten Keerzijde: Driehoek met in het Hebreeuws JHWH, er omheen: HIC DEUS OMNIA/God is hier alles. Twee wapenschilden. Met tekst: Exod.us hoofdstuk 11 v.ers 9: Neem dat kindeken heenen ende soogd het my, Ik wil u loonen. In Perpetuam Memoriam Coetui Lutherano Hagi:ensi Concessae Libertatis Erigendi Orphanotrophium. D:ie VI. IUN.ii MDCXXXIII,/Ter altoos durende gedachtenis voor de Lutherse Gemeente in Den Haag, wegens de verleende vrijheid om een weeshuis op te richten. Omschrift: Ampliss.imi Magistr.atus Hagiens.es. Non Pauca Fecerunt. Praepot.entes Or­din.es Holl.andiae et WestFris.iae Permulta,/Niet weinig hebben toegebracht de edel grootachtbare regeerders van ‘s Gravenhage, zeer veel de edelgrootmogende heeren Staten van Holland en WestFriesland. N. v. Swinderen F. Medailleur: Nicolaas van Swinderen, zilver 44...

Lees meer

62. 1778 Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

62. 1778 Penning op het overlijden van A.J. van Uchelen

1778, penning op het overlijden van A.J. van Uchelen echtgenote van ds J.D. Deiman, vz: grafteken met liggende vrouw met tekst: Ik leev en gy zult ook leeven, kz: ster en palmtakken: Ter Rouw Gedacht.enis Van A. P. van Uchtelen Geb.oren te Amsterd.am 1 Aug.ustus 1738: gehuwd met Do J. D. Deiman te Woerd.en 4 Maart 1765 * Gest:orven Te Utr.echt 28 Nov.ember 1778. Medailleur: Johan Georg Holtzhey, zilver, 29...

Lees meer