Lutherse Penningen

Het Boek en de Website zijn onderverdeeld in de volgende categorieën :

4a
Herdenking van de Reformatie Op 31 oktober 1517 sloeg Martin Luther zijn 95 stellingen (over de reformatie van de kerk) aan de deuren van de Slotkerk te Wittenberg. Deze daad leidde tot wat we later de Reformatie zijn gaan noemen. Uiteindelijk ontstond hiernaast en vanuit de Rooms Katholieke kerk een evangelische beweging die reeds spoedig tot een nieuwe, protestantse kerk zou leiden.
Aanbieding of overgave van de Augsburgse Confessie In maart 1521 werden op de rijksdag te Worms al Luthers geschriften verboden en werd hij zelf in de ban gedaan nadat hij volgens overlevering zijn verdediging ten overstaan van de keizer had beëindigd met de woorden
Aanbieding
Herdenking
Herdenking van het leven van Luther Martin Luther werd geboren op 10 november 1483, zijn sterfdag was op 18 februari 1546.
Lutherse gemeenten en instellingen te Amsterdam In 1588 werd de Lutherse gemeente van Amsterdam gesticht. De oudste kerk van de gemeente is de Oude Lutherse kerk aan het Spui, gebouwd 1633.
30b
67a
Overige Lutherse gemeenten en instellingenDe Lutherse gemeenten en instellingen van de volgende plaatsen worden hier besproken: Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Schiedam, Middelburg, Zaandam, Woerden.
De Lutherse Salzburgse vluchtelingen in Nederland De godsdienst van de regerende vorst of bisschop bepaalde het geloof van zijn onderdanen. In het gebied van het aartsbisdom Salzburg woonden veel lutheranen die weigerden gehoor te geven aan deze politieke afspraken onder het gebod ‘wiens gebied, diens godsdienst’.
78a
80a
AvondmaalsloodjesVoorafgaande aan de viering van het heilig avondmaal behoorden gelovigen in zelfonderzoek tot inkeer en boetedoening te komen zodat men ‘waardig’ de sacramenten zou kunnen ontvangen. Deze boetedoening kon geschieden in een pastoraal gesprek met de pastor of door het bijwonen van een speciale boetedienst.
Unieke penningenIn dit hoofdstuk worden een aantal unica’s besproken en tenslotte ook een aantal spelden.
97a